شروعی دوباره

اولین پست! شروعی دوباره! شوق نوشتن! چند ماهی می‌شد که ننوشته‌بودم! سایت قبلیم (nocturnusme.com) را که بستم. چندتایی پست در آن بود! آن‌قدری بود که 6 7 نفر بخوانندش. اما خیلی نامنظم بود. و مهم‌تر از همه هویتش به نامم نبود! اما این یکی به […]

ادامه ی مطلب